REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY” 26-28.11.2021

„Sprzedaż premiowa BAZEE z rabatem na zakup produktów”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji o nazwie „BLACK FRIDAY” zwanej dalej „Promocją” jest BAZEE MONIKA KOWALCZYK‐WOSZTYL z siedzibą w Warszawie, ul. Meksykańska 8/152, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG  Miasta Stołecznego Warszawy, NIP 7123065549, adres e-mail: kontakt@bazee.pl, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja obowiązuje od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 28 listopada 2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Treść niniejszego regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego marki BAZEE www.bazee.pl („Sklep”) oraz w siedzibie Organizatora.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI
 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który spełni określony w promocji warunek – dokona w okresie obowiązywania Promocji w ramach zakupu dowolnie wybrany przez siebie model koszuli (dostępny we wszystkich kategoriach BAZEE u Organizatora) oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na warunkach określonych
  w Regulaminie („Uczestnik”), akceptując ten Regulamin przed zawarciem transakcji zakupu.
 1. Uczestnik, który spełni warunki promocji §2 pkt. 1 - otrzyma kod rabatowy opiewający na -20%.
 2. Rabat obowiązuje na wszystkie produkty.
 3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.bazee.pl
 4. W celu uniknięcia wątpliwości; jednorazowy kod rabatowy w wysokości 20% uprawnia do nabycia produktów w promocyjnej cenie w ramach jednego zakupu produktów z wybranych kategorii marki BAZEE w dniach od 26-28.11.2021.
 5. Organizator nie zastrzega minimalnej wartości zakupów, do której może być wykorzystany kod rabatowy.
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 7. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednorazowo w okresie jej obowiązywania. 
 8. Kod rabatowy w wysokości -20% może być wykorzystany tylko raz.
 9. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

 

 • 3 CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

 1. Promocja obowiązuje od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 28 listopada 2021 r.
 2. Każdy uczestnik, który spełnił warunek promocji w wyznaczonym w §3 pkt.1 terminie, i który otrzymał kod rabatowy -20% ma możliwość zrealizowania go w dniach obowiązywania promocji tylko w sklepie internetowym pod adresem: www.bazee.pl 
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte
  w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej
  z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub
  w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny.
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 7. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 26.11.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl